Advance Publications

Original Research Article
Yutaro Tomobe, Osamu Nomura, Yoshihiko Morikawa, Nobuaki Inoue, Hiroshi Sakakibara, Masaru Miura
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0013
Images
Shin Watanabe, Naoyuki Hashiguchi, Hiroyuki Kobayashi
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0033
Images
Yuki Otsuka, Ko Harada, Yoshito Nishimura, Fumio Otsuka
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0031
Erratum
Peter Karagiannis, Ayaka Nakauchi, Shinya Yamanaka
DOI: 10.31662/jmaj.e0001
PAGE TOP