Articles

Table of Contents September 28, 2018; Volume 1, Issue 1

Special Article
Yoshitake Yokokura
DOI: 10.31662/jmaj.s0001
Special Article
Morito Monden
DOI: 10.31662/jmaj.s0002
Special Article
Tsuguya Fukui, Yutaka Atomi
DOI: 10.31662/jmaj.s0003
Special Article
Barbara L. McAneny
DOI: 10.31662/jmaj.s0004
Special Article
Howard Bauchner
DOI: 10.31662/jmaj.s0005
Review Article
Peter Karagiannis, Ayaka Nakauchi, Shinya Yamanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0005
Review Article
Koji Mori
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0011
Review Article
Tatsuo Akechi
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0001
Review Article
Masayuki Watanabe
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0002
Review Article
Tadayoshi Hashimoto, Yukinori Kurokawa, Masaki Mori, Yuichiro Doki
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0006
Review Article
Mureo Kasahara, Seisuke Sakamoto, Reiko Horikawa, Akinari Fukuda, Akihiro Umezawa, Yoichi Matsubara, Hitoshi Kato, Takashi Igarashi
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0009
Original Research Article
Takanobu Maekawa, Yukihiro Ohya, Masashi Mikami, Satoko Uematsu, Akira Ishiguro
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0010
Opinion
Hiroki Nakatani, Mari Michinaga, Hiroshi Kasanuki
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0020
Images
Yoshito Nishimura, Yuusaku Sugihara, Fumio Otsuka
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0023
Letter to the Editor
Toshihiko Hasegawa, Toru Kakuta
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0018
Editorial
Takashi Igarashi
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0008
Editorial
Hidetoshi Eguchi, Masaki Mori
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0024
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 2

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) :
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance

Impact Factor

1.5 (2023)
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP