Articles

Table of Contents October 15, 2020; Volume 3, Issue 4

Review Article
Akihiro Umezawa, Yoji Sato, Shinji Kusakawa, Rin Amagase, Hidenori Akutsu, Kazuaki Nakamura, Mureo Kasahara, Yoichi Matsubara, Takashi Igarashi
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0029
Review Article
Andy Crump, Tetsuya Tanimoto
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0073
Opinion
Hironori Yamamoto, Kouichi Miura, Koichi Hagiwara, Yuji Morisawa, Alan Kawarai Lefor, Naohiro Sata, Ryozo Nagai
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0039
Original Research Article
Shunji Suzuki, Masako Eto
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0056
Original Research Article
Kazuma Yamakawa, Hiroyuki Ohbe, Kohei Taniguchi, Hiroki Matsui, Kiyohide Fushimi, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0013
Original Research Article
Hiroyuki Ohbe, Kazuma Yamakawa, Kohei Taniguchi, Kojiro Morita, Hiroki Matsui, Kiyohide Fushimi, Hideo Yasunaga
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0023
Original Research Article
Osamu Nomura, Yusuke Miyazaki, Hirokazu Takei, Mariko Terauchi, Shun Kishibe, Yusuke Hagiwara, Koji Kitamura, Yoshifumi Nishida, Tatsuhiro Yamanaka
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0032
Original Research Article
Kenji Azuma, Hiroaki Abe, Jun Hozumi, Reo Inoue, Mitsuru Konishi, Rikuhei Tsuchida, Masae Ando, Kosuke Saita, Masahiko Sumitani
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0037
Original Research Article
Hideto Oshita, Noriaki Ito, Misato Senoo, Kunihiko Funaishi, Yasuyuki Mitama, Ken Okusaki
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0002
Images
Ryo Tanabe, Hiroki Matsuura, Yuki Otsuka, Akira Endo
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0025
Editorial
Mineo Kurokawa
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0071
Editorial
Kensuke Matsuda, Mineo Kurokawa
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0072
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 3

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) as of January 31, 2024:
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance

Impact Factor

1.5 (2023)
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP