Articles

Table of Contents July 15, 2020; Volume 3, Issue 3

Review Article
Ichiro Tsuji
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0027
Review Article
Keiichiro Matoba, Yusuke Takeda, Yosuke Nagai, Yasushi Kanazawa, Daiji Kawanami, Tamotsu Yokota, Kazunori Utsunomiya, Rimei Nishimura
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0014
Review Article
Yasuna Nakamura, Tsuyoshi Inoue
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0024
Review Article
Masahide Takahashi, Kumi Kawai, Naoya Asai
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0021
Review Article
Yoshishige Miyabe, Chie Miyabe, Yoshiko Iwai, Andrew D. Luster
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0019
Review Article
Yuika Morita, Shugo Tohyama
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0036
Review Article
Yoshihiko Usui
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0022
Original Research Article
Yuko Goto, Hisayuki Miura, Daisuke Son, Hidenori Arai, Levente Kriston, Isabelle Scholl, Martin Härter, Kotaro Sato, Tesshu Kusaba
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0069
Original Research Article
Tomoko Suzuki, Koji Wada, Basilua Andre Muzembo, Nlandu R Ngatu, Shiho Yoshii, Shunya Ikeda
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0001
Original Research Article
Yuko Imamura, Kazumi Kubota, Naho Morisaki, Shu Suzuki, Mariko Oyamada, Yutaka Osuga
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0068
Original Research Article
Hideki Ueno, Tsuyoshi Konishi, Yuichi Ishikawa, Hideyuki Shimazaki, Masashi Ueno, Suefumi Aosasa, Akio Saiura, Eiji Shinto, Yoshiki Kajiwara, Satsuki Mochizuki, Takahiro Nakamura, Junji Yamamoto
DOI: 10.31662/jmaj.2018-0004
Original Research Article
Mitsuhiro Matsuo
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0076
Original Research Article
Miho Takemura, Kazuyuki Niki, Yoshiaki Okamoto, Yoshinobu Matsuda, Mikiko Ueda, Etsuko Uejima
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0039
Original Research Article
Mitsuhiko Takahashi, Joji Iwase, Mitsunobu Abe, Naoko Hashimoto, Hirofumi Kosaka, Hiroshi Egawa
DOI: 10.31662/jmaj.2019-0055
Short Communication
Shiho Amagasa, Hiroyuki Kojin, Shigeru Inoue
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0031
Short Communication
Hiroshi Yokomichi, Takashi Inozume, Makoto Wada, Jun Asai, Hiroshi Igaki, Kenjiro Namikawa, Ayato Hayashi, Satoshi Fukushima, Taku Fujimura, Hiroshi Koga, Yasuhiro Nakamura, Mie Mochizuki, Zentaro Yamagata
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0016
Case Report
Yoshibumi Antoku, Masao Takemoto, Fuminaga Suetsugu, Takuya Tsuchihashi
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0018
Editorial
Masaki Mori
DOI: 10.31662/jmaj.2020-0048
JMA Journal cover

Current Issue


Volume: 7
Issue: 1

PRINT ISSN: 2433-328X
ONLINE ISSN: 2433-3298
Publisher:
Japan Medical Association
2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8621, Japan
The Japanese Association of Medical Sciences
c/o Japan Medical Association, 2-28-16 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8621, Japan

Frequency: Quarterly
Journal Metrics (2023) :
206 papers submitted to JMA Journal
56.1% acceptance rate
34.3 days from submission to first decision
62.8 days from submission to acceptance
Available in PMC

WoS MJL by Clarivate
PAGE TOP